نصب Team Viewer روی لینوکس

TeamViewer - نصب Team Viewer روی لینوکس
[wpseo_breadcrumb]

 

تمامی دستورات زیر در ترمینال لینوکس بایستی اجرا شود.

Ubuntu logo - نصب Team Viewer روی لینوکس

Debian logo - نصب Team Viewer روی لینوکس

 

 

 

 

نصب Team Viewer روی Debian  و Ubuntu:

نسخه ۳۲بیتی:

sudo apt-get update

sudo apt-get install gdebi

wget http://download.teamviewer.com/download/teamviewer_i386.deb

sudo gdebi teamviewer_linux.deb

نسخه ۶۴ بیتی:

sudo dpkg –add-architecture i386

sudo apt-get update

sudo apt-get install gdebi

wget http://download.teamviewer.com/download/teamviewer_i386.deb

sudo gdebi teamviewer_linux.deb

sudo dpkg –remove-architecture i386

fedora infinity 140x140 - نصب Team Viewer روی لینوکسRedHat - نصب Team Viewer روی لینوکسCentOS logo - نصب Team Viewer روی لینوکس

 

 

 

 

نصب Team Viewer روی CentOS، Redhat و Fedora:

نسخه ۳۲بیتی و ۶۴ بیتی:

sudo yum update

wget https://download.teamviewer.com/download/TeamViewer_Linux_PubKey.asc

rpm –import TeamViewer_Linux_PubKey.asc

wget https://download.teamviewer.com/download/teamviewer.i686.rpm

sudo yum install -y teamviewer.i686.rpm         <or>     sudo rpm -ivh teamviewer.i686.rpm