بدست آوردن IP در SQL SERVER

obtain-ip-in-sql-server
وبلاگآموزشبرنامه نویسیبدست آوردن IP در SQL SERVER

توسط روشی که امروز باهم بررسی می کنیم شما می توانید IP کاربری که به سرور متصل شده را بدست آورید.

بدست آوردن IP کاربر کاربردهای فراوانی دارد . شما می توانید اجازه دسترسی به دیتاهای خاصی را به کاربر بدهید یا کلا ورود کاربر را مسدود کنید یا حتی می توانید ساعات ورود و خروج کاربران را ثبت کنید تا برای گزارشات خاصی استفاده شود . 

CREATE FUNCTION [dbo].[GetCurrentIP] ()
RETURNS varchar(255)
AS
BEGIN
DECLARE @IP_Address varchar(255);
SELECT @IP_Address = client_net_address
FROM sys.dm_exec_connections
WHERE Session_id = @@SPID;
Return @IP_Address;
END

 

جدول sys.dm_exec_connections از جداول SQL SERVER حاوی اطلاعاتی در مورد اتصال به Instance های نصب شده و جزییات هر یک از این اتصال ها می باشد بطور مثال مدت زمان برقراری اتصال ((connect_time ، پروتکل برقراری اتصال ( protocol_type که می تواند TDS یا SOAP باشد) ، protocol_version ، last_write ، last_read ( مدت زمان نوشته شدن و خوانده شدن اطلاعات ) و …

 

فیلد client_net_address هم آدرس هاست (ip) اتصال شده به سرور را برمی گرداند .

 

فیلد Session_id هم id سشن (session) مربوط به اتصال کنونی است .

 

yazdrasol - بدست آوردن IP در SQL SERVER