برخی از امکانات پانل فیلترسازی

نرم افزار درخواستکارتابل درخواست های دریافتیبرخی از امکانات پانل فیلترسازی

• نمایش براساس وضعیت درخواست
• نمایش درخواست های خوانده شده/ نشده
• جستجو براساس تاریخ ایجاد درخواست
• نمایش درخواست های بایگانی شده