آموزش

گام نخست در بهره برداری موثر از نرم افزارها، آموزش منظم کاربران می باشد . شرکت سهند با برخورداری از تجارب پیشین خود در زمینه آموزش، برنامه یکپارچه ای را بصورت اختصاصی و یا گروهی ارائه خواهد داد .

ابزارها و روش های کمک آموزشی

• راهنمای خود آموز
• راهنمای آنلاین
• برگزاری کلاس های گروهی